Kôš
 ()

Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie


Vážení zákazníci,

v súlade s Nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) Vás chceme informovať o zabezpečení a ochrane Vašich osobných údajov, ktoré ako Prevádzkovateľ spracúvame.


- Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť metaloBox Slovakia, s.r.o, sídlo: 94901 Nitra, Pražská 11,

IČO: 35948248 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).


- Dotknutou osobou je každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom. 


- Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe uvedených právnych základov:

    1. plnenia zmluvy alebo predzmluvných vzťahov,

    2. na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (osobitný predpis),

    3. oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ nad týmito záujmami neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby,

    4. súhlas dotknutej osoby.


- Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ za účelom:

    • vybavenia a odoslania objednaného tovaru, daňových dokladov za nákup tovaru,

    • fakturácie dodávaných služieb,

    • zasielania ponúk produktov firmy metaloBox Slovakia, s.r.o, (formou e-mailu)

    • kontaktu na sociálnych sieťach,

    • vyhotovenia kúpnej zmluvy, vymáhania pohľadávok,

    • vybavenia rôznych otázok, požiadaviek,

    • vybavenia reklamácie.


Rozsah osobných údajov:

    - meno a priezvisko dotknutej osoby,

    - e-mail a telefonický kontakt,

    - adresu na doručenie,

    - fakturačná adresa

    - názov spoločnosti (ak ide o právnickú osobu)

    - IČO, DIČ.


- Doba, po ktorú budú osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľom uložené sú:

    Všetky osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov, ktoré sú uvedené vyššie a len po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu uvedenú v príslušnej zmluve, právnom predpise alebo do odvolania súhlasu.


- Súťaže prebiehajúce na sociálnych sieťach:

    Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach (napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram).

    V takomto prípade bude Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry (prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom spracúvania osobných údajov pre daný účel je súhlas dotknutej osoby vo forme dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať na nižšie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka.


- Za účelom vybavenia a odoslanie objednávky cez registráciu a zriadenie osobného účtu zákazníka spracovávame tieto osobné údaje:

    meno a priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, doručovacia adresa, IČO, DIČ.

    Registrácia a zriadenie osobného účtu zákazníka slúži pre rýchlejší a pohodlnejší nákup na e-shope firmy metaloBox Slovakia, s.r.o.

    Vytvorenie registrácie a osobného účtu na www.metalobox.sk je dobrovoľný a máte možnosť po prihlásení svoj osobný účet kedykoľvek zmazať alebo o zmazanie požiadať v emaile zaslanom na e-mailovú adresu: info@metalobox.sk

    V prípade neudelenia súhlasu bude Váš osobný účet a registrácia so všetkými údajmi po vybavení objednávky a zaslaní tovaru vymazaný.


- V súvislostí s vybavovaním podnetov, otázok a reklamácií:

    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté v súvislosti s vybavením rôznych otázok a požiadaviek. Tieto poskytnuté osobné údaje sa budú spracovávať iba v nevyhnutnom rozsahu a len do doby vybavenia daného dotazu alebo požiadavky.

    Pre spracovanie osobných údajov v súvislosti s uplatnením reklamácie výrobku sa nevyžaduje súhlas osoby uplatňujúceho reklamáciu. Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností firmy metaloBox Slovakia, s.r.o.


- Komu budeme Vaše osobné údaje odovzdávať?

    MetaloBox Slovakia, s.r.o. ako prevádzkovateľ, spracúva osobné údaje sama a tiež prostredníctvom sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov (sprostredkovateľskú zmluvu). Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jeho mene spracúvajú osobné údaje.

    Sprostredkovatelia:

    - JUDr.Eva Matejovová, Hollého 12 , Nitra 949 01

        poskytovanie právnych služieb

    - Čibrik & Blazsek advokátska kancelária s.r.o., 92401 Šaľa, Hlavná 14

        poskytovanie právnych služieb

    - Mgr. Magdaléna Tóthová, 92507, Mostová 501, 92507, Mostová 501

        poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a personalistiky


- Zodpovednosť spoločnosti metaloBox Slovakia, s.r.o. pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb:

    Spoločnosť metaloBox Slovakia, s.r.o. sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:

    a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.

    b) Uvedené opatrenia bude podľa potreby aktualizovať.

    c) Bude pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečí výmaz osobných údajov

    d) Spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.


- Poučenie o právach dotknutých osôb

    V súlade s č. 12 až 22 GDPR upozorňujeme, že ako dotknutá osoba máte k dispozícii tieto práva:

        1. právo na prístup k osobným údajom,

        2. na opravu osobných údajov,

        3. právo na vymazanie osobných údajov,

        4. právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov,

        5. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,

        6. právo na prenosnosť osobných údajov,

        7. automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

        8. právo podať sťažnosť na dozorný orgán.

    Časová lehota vybavenia Vašej žiadosti pri uplatnení vašich práv:

    Prevádzkovateľ sa pokúsi vybaviť žiadosť v priebehu 30-tich dní od jej doručenia. Lehota však môže byť vzhľadom na početnosť žiadostí a ich zložitosť predĺžená o ďalšie 2 mesiace. O tejto skutočnosti bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti spolu s dôvodom predĺženia lehoty. Prevádzkovateľ predpokladá, že v niektorých prípadoch nebude možné dohľadať všetky osobné údaje podľa identifikátorov, ktoré dotknutá osoba uviedla vo svojej žiadosti. V takýchto prípadoch, keď Prevádzkovateľ nedokáže dotknutú osobu identifikovať ako dotknutú osobu, nie je schopný vyhovieť žiadosti, pokiaľ dotknutá osoba neposkytne ďalšie informácie umožňujúce jej identifikáciu. O dôvodoch nemožnosti vybaviť žiadosť bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu bezodkladne informovať.

    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov daný Prevádzkovateľovi (ak právnym základom spracúvania osobných údajov bol súhlas). Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania jej osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať prostredníctvom emailu : info@metalobox.sk alebo osobne v sídle prevádzkovateľa.Cookies


Ak dotknutá osoba navštívi webovú stránku www.mercator.sk, môže dôjsť (podľa nastavení vášho internetového prehliadača) k uloženiu takzvaného súboru cookie vo vašom zariadení. Prevádzkovateľ spracúva cookies vždy len so súhlasom dotknutej osoby.

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť Vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby. Ďalšia návšteva našich webových stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

Pri návšteve webovej stránky alebo profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov pre štatistické a analytické účely (Facebook). Tieto údaje sa používajú pre personalizáciu obsahu webových stránok a obsahu na sociálnej sieti. Tieto údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu - ak ste ho udelili pri návšteve našej webovej stránke v súvislosti s cookies.

Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť metaloBox Slovakia, s.r.o, so sídlom 94901 Nitra, Pražská 11, IČO: 35948248, (ďalej len „Prevádzkovateľ “).

Na našich webových stránkach používame cookies na zlepšenie funkcionality . Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.


Čo sú to cookies?

Názov Cookie – sušienka je odvodený z anglosaského zvyku ponúknuť návšteve obľúbenú sušienku na vytvorenie príjemnejšej atmosféry.


Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.


Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Podmienok pre spracovanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.


Typy cookies

Cookies prvých strán

Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.


Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok využíva. Niektoré naše stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším prehliadačom.


Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Gemius SA, Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Strossle a ďalšie. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.


Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.

https://www.google.com/policies/technologies/cookies/


Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.

https://www.facebook.com/help/cookies/


Pravidlá používania cookies spoločnosťou Gemius SA

https://www.gemius.com/cookie-policy.html


Pravidlá používania cookies spoločnosťou Strossle

https://strossle.com/privacy-policy/


Pravidlá používania cookies Adform

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/


Session cookies

Sú uložené vaším prehliadačom iba do doby, než opustíte webovú stránku. Po zavretí prehliadača, sú vymazané z vášho počítača alebo mobilného zariadenia.


Perzistentné cookies

Zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po zavretí prehliadača. Takéto cookies nám pomáhajú si pamätať vaše preferencie pri vašej ďalšej návšteve.


Nevyhnutne nutné cookies

Slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazenie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.


Prevádzkové cookie

Tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.


Funkčné cookies

Slúžia nám na pamätanie si vašich nastavení, s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.


Reklamné cookies

Reklamné súbory cookies slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy na základe vášho správania. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, iba preferencie anonymného počítača. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.


Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.


Internet Explorer™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™ http://www.apple.com

Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en


Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:


Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk


Toto vyhlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 25.5.2018, t. j. odo dňa nadobudnutia účinnosti GDPR.


Email: info@metalobox.sk

metaloBox Slovakia, s.r.o

94901 Nitra, Pražská 11